2009/Jul/26

การวัดผลของ Topik1. S-Topik (Standard Topik)

จะแบ่งระดับขั้นเป็น 3 ขั้น 6 ระดับ คือ

                  ขั้นต้นจะเป็นระดับ 1-2 ขั้นกลางจะเป็นระดับ 3-4 และขั้นสูงจะเป็น 5-6

ส่วนเนื้อหาในการสอบนั้นจะแบ่งเป็นการอ่าน การฟัง การเขียน คำศัพท์และไวยากรณ์

ตารางแสดงระดับขั้นของ S-Topik (Standard Topik)

 

ระดับขั้น S-Topik

 

ขั้นต้น

 

ขั้นกลาง

 

ขั้นสูง

ระดับการสอบ ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 ระดับ6
             

 ตารางแสดงเนื้อหาที่สอบและคะแนน

เนื้อหาที่สอบ คำศัพท์-ไวยากรณ์ การเขียน การฟัง การอ่าน
ประเภทข้อสอบ ปรนัย อัตนัย ปรนัย ปรนัย ปรนัย
จำนวนข้อ 30 5-7 10 30 30
คะแนน 100 60 40 100 100

*การเขียนนอกจากจะมีให้เขียน5-7ข้อแล้วยังมีให้เขียนเรียงความด้วย ขั้นต้นจะเขียน

150-300ตัวอักษร ขั้นกลางจะเขียน400-600ตัวอักษร ขั้นสูงจะเขียน700-800ตัวอักษร


*การประเมินผล : ประเมินจากการเลือกใช้คำตอบได้ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนข้อสอบอัตนัย

 นั้นจะประเมินจากการการเลือกใช้คำศัพท์ ประโยคและการสะกดคำได้ถูกต้องหรือไม่

2. B-Topik (Business Topik)
    การสอบ B-Topik (Business Topik) จะสอบ 4 อย่างเหมือนกับ S-Topik (Standard Topik)

คือ  สอบการอ่าน การฟัง การเขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ และสอบจะเป็นปรนัยทั้งหมด

เนื้อหาที่สอบ คำศัพท์-ไวยากรณ์ การเขียน การฟัง การอ่าน
จำนวนข้อ 30 30 30 30
คะแนน 100 100 100 100

 


ตารางเวลาในการสอบ Topik
การแบ่งประเภทการสอบ คำศัพท์,ไวยากรณ์/การเขียน การฟัง/การอ่าน
S-Topik ขั้นต้น 09.00-10.30(90นาที) 11.00-12.30(90นาที)
ขั้นกลาง 14.00-15.30(90นาที) 16.00-17.30(90นาที)
ขั้นสูง 09.00-10.30(90นาที) 11.00-12.30(90นาที)
B-Topik 14.00-15.30(90นาที) 16.00-17.30(90นาที)การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย


จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง

ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี
ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี

สนามสอบ ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี


กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)
29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530
โทรศัพท์ 02-543-6981

ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี
โทรศัพท์ 073-331-304

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ


เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (หรือกำลังศึกษาอยู่)


หลักฐานการสมัคร


1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

** ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูปกล้องดิจิตอล
2.ค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

สถานที่รับสมัคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

• การทดสอบภาษาเกาหลีทั่วไป
- สามารถทราบคะแนนผลการสอบในแต่ละระดับ และคะแนนเฉลี่ยได้ทางอินเตอร์เน็ต
- เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบในแต่ละระดับเท่านั้น
• การทดสอบภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
- สามารถทราบคะแนนผลการสอบในแต่ละระดับ และคะแนนเฉลี่ยได้ทางอินเตอร์เน็ต
- เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบในแต่ละระดับเท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบ
- ต้องนำบัตรผู้เข้าสอบไปแสดงในวันสอบ
- ต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนแก่กรรมการประจำห้องสอบในวันที่สอบ ใน
กรณีที่ไม่แสดงบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
- การสอบ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามสถานที่ที่ได้สมัครสอบไว้เท่านั้น
- ในวันสอบ สถาบันฯ จะแจกปากกาคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้าสอบ และในการทำข้อสอบจะต้อง
ใช้ปากกาที่แจกให้เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศไทย


กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)
29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530
โทรศัพท์ 02-543-6981

ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี
โทรศัพท์ 073-331-304

ประเทศเกาหลี


General Inquiry & Registration
Korea Institute of curriculum & Evaluation (KICE)
Tel : +82 2 3704 3934 (Monday – Friday 09.00 A.M. – 06.00 P.M. Seoul time) Fax : +82 2 3704 3900 E-mail : topik@kice.re.kr

 Credit :  Alysa@ http://mos.e-tech.ac.th/e-org/depart/foreign_languages/index.php?option=com_content&view=article&id=167:topik&catid=55:-m-m-s&Itemid=75

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=133318

 

***ก็เป็นรายละเอียดสำหรับผุ้ที่สนใจค่ะ เอามาช่วยเผยแพร่ว่า ภาษาเกาหลีก็มีการสอบวัดระดับให้ผู้ที่สนใจได้เข้าสอบด้วย เช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่น และจีนค่ะ

ป.ล>>ค่าสอบที่เพิ่งจ่ายไปต้นเดือนนี้ จาก 400 เป็น 450 บาทแล้วค่ะ หากโอนเข้าบัญชี ก็+ค่าโอนต่างจังหวัดด้วยอีก 30 บาท ㅠ ㅠ ...

edit @ 26 Jul 2009 18:59:55 by ~*SaRang_케로로중사_HaNeul중사_사랑 규현*~